K. Gorteria

Gorteria is het tijdschrift voor onderzoek aan de wilde flora van Nederland. Het bevat artikelen van amateurs en professionals op het terrein van floristiek, ecologie, vegetatiekunde en plantentaxonomie. Daarnaast is het het huisblad van de stichting FLORON (zie hoofdstuk: I. Stichting Floron), en bevat het het jaarlijkse excursieprogramma van de FLORON-districten, en ander FLORON-nieuws. Tevens bevat het een rubriek 'Boekaankondigingen’ en aankondigingen van floristisch interessante vergaderingen.

Een jaargang omvat tenminste 180 pagina's, verspreid over 6 afleveringen. Een abonnement kost 22,50 Euro per jaar, over te maken op giro 56.61.76.254, t.n.v. Nationaal Herbarium Nederland, Leiden, onder vermelding van 'Gorteria’.

Artikelen en korte mededelingen toezenden aan de redactiesecretaris van Gorteria:
Hans Kruijer,
Nationaal Herbarium Nederland,
Postbus 9514,
2300 RA Leiden.