Key: Step 1500. 752

752a. Omwindselbladen ongedeeld of afwezig, omwindselblaadjes soms gespleten.

Stap 1501. 753

752b. Omwindselbladen en -blaadjes in 3 of 5 slippen gedeeld.

Stap 1587. 795
Decision path